Skip to main content

Część 2

1. Oznaczenie stron stosunku wekslowego

Oznaczenie stron stosunku wekslowego to kolejny obligatoryjny element weksla.

Wskazanie remitenta, a więc osoby, na rzecz której należy wypłacić sumę wskazaną w wekslu, odbywa się poprzez wymienienie jego nazwiska. Sytuacja komplikuje się jednak w przypadku, gdy remitentem staje się określona jednostka organizacyjna. Z orzecznictwa wynika, że dla ważności dokumentu koniecznym jest, aby nazwa tejże jednostki została wymieniona w całości. Przykładowo, jeżeli remitentem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, to poza nazwą należy w treści weksla zawrzeć również przynajmniej skrót „z o. o.”. Jeżeli tego określenia zabraknie, weksel należy uznać za nieważny. Potwierdził to Sąd Najwyższy zajmując stanowisko, że „Nieważny jest weksel zawierający oznaczenie remitenta przez podanie nazwy przedsiębiorcy niestanowiącej jego firmy1. Tym samym Sąd ten wyraźnie zaznaczył, że w przypadku papieru wartościowego jakim jest weksel, nie wystarczy oznaczyć remitenta w taki sposób, który wystarczy do jego rozpoznania. Konieczne jest dochowanie wszystkich formalności i zawrzeć w tym dokumencie całą nazwę jednostki2.

Wydawać by się mogło, że wymogi stawiane formie określenia remitenta na wekslu znajdują pełne zastosowanie także do wystawcy tego weksla. I w istocie tak też jest, z jednym jednak wyjątkiem. Sąd Najwyższy zdaje się łagodniej traktować obowiązek określenia wystawcy weksla wskazując, że dokument ten zachowuje ważność nawet wtedy, gdy forma prawna wystawcy będącego jednostką organizacyjną nie została w nim określona. Warunkiem jest jednak posłużenie się numerem, jaki jednostka ta posiada w Krajowym Rejestrze Sądowym3. Takie rozwiązanie, biorąc pod uwagę to, że rejestr ten jest powszechnie dostępny, wydaje się być wystarczającym do tego, aby wystawca został należycie zidentyfikowany i aby wykluczyć pomyłkę tejże identyfikacji.

2. Oznaczenie terminu płatności weksla

Termin płatności, podobnie jak sumę wierzytelności, można wyrazić w wekslu na dwa sposoby – słownie lub przy pomocy cyfr. Wśród terminów płatności wymienić należy4:

1. Za okazaniem (a vista). W tym przypadku rozróżnić należy5:
a. Weksel, w którym znajduje się bezpośrednie oznaczenie, że jest to taki właśnie rodzaj weksla.
b. Weksel, który z mocy prawa uważać należy za weksel płatny za okazaniem z takiego powodu, że nie został w nim wskazany termin płatności.

2. W pewien czas po okazaniu. Taki rodzaj weksla płatny jest wtedy, gdy minie określony w nim okres czasu. Okres ten odliczać należy albo od momentu, w którym weksel został przyjęty, albo od chwili protestu.

3. W oznaczonym dniu.

4. W pewien czas po wystawieniu.

Warto podkreślić, że termin płatności nie jest tożsamy terminowi wymagalności6.

Jeżeli weksel nie ma oznaczonego terminu płatności (jest np. wekslem in blanco), to należy uznać, że z mocy prawa jest on płatny za okazaniem(co wskazano powyżej w pkt 1 lit. B).

Warto także wspomnieć, że weksel posiadający trzy różne daty, czyli datę wystawienia weksla, datę wypełnienia weksla oraz datę wskazującą na termin płatności zachowuje swoją ważność pod warunkiem, że termin płatności wskazany w wekslu następuje po dacie jego wystawienia8.

Potrzebujesz zyskać pieniądze w krótkim czasie? Zdecyduj się na sprzedaż weksli własnych lub in blanco!

1K. Szuma, Oznaczenie stron stosunku wekslowego stanowiące o ważności weksla własnego, Studia Oeconomica Posnaniensia 2015, vol. 3, nr 3, s. 112.
2Ibidem s. 113.
3Ibidem s. 113 i n.
4K. Frączkiewicz, Skup i sprzedaż wierzytelności przez banki, Marek Trelewicz, Warszawa 2007, s.30
5Z. Jabłoński, Prawo wekslowe w praktyce notarialnej, „Rejent” 1991, nr 1, s. 43.
6K. Frączkiewicz, op. cit., s. 30.
7Ibidem.
8Wyrok Sądu Rejonowego w Warszawie z dnia 23 września 2014 r., I C 2145/14.