Skip to main content

Jednym z częściej powtarzanych mitów z zakresu prawa wekslowego jest ten, o konieczności posiadania podpisanej deklaracji wekslowej lub porozumienia wekslowego jako integralny (i konieczny) element ważności weksla in blanco.

Nie sposób zgodzić się z powyższym twierdzeniem, a w szczególności z tym, że istnienie deklaracji wekslowej stanowi warunek ważności weksla. Naturalnie nie sposób przecenić jej ewentualnej wartości dowodowej jaką może przedstawiać w momencie chęci podważenia przez wystawcę weksla istnienia stosunku wekslowego. Warto jednak pamiętać, że wbrew obiegowej opinii deklaracji wekslowej być nie musi. Weksel bowiem ze swojej istoty jest zobowiązaniem abstrakcyjnym.

Deklaracja wekslowa – czym jest

Czym w ogóle jest rzeczona deklaracja/porozumienie wekslowe? Jest to jednostronnie (deklaracja wekslowa) lub wielostronnie (porozumienie wekslowe) podpisany dokument, w którym określane są m. in. okoliczności jakie muszą zaistnieć, żeby remitent mógł uzupełnić weksel in blanco. Oczywiście zgodnie z zasadą swobody umów, dokument ten może określać bardzo szerokie spectrum okoliczności związanych z uzupełnieniem weksla, takie jak np. suma wekslowa, termin płatności weksla, konieczność wezwania wystawcy do wykupu weksla itp.

Sprzedaż weksla in blanco

Jeśli jednak kiedykolwiek będą Państwo w posiadaniu weksla in blanco, a będą go chcieli puścić w obrót (np. dokonać sprzedaży weksla), np. w drodze indosu, konieczne jest ażeby wszelkie dokumenty związane z wekslem (np. porozumienie wekslowe) przekazać także indosatariuszowi (lub chociaż przedłożyć do wglądu). Czynność taka uchroni przed ewentualnym zarzutem wystawcy weksla, jakoby działali Państwo w złej wierze.