Skip to main content

Część 4

1. Oznaczenie miejsca i terminu wystawienia weksla

Jeżeli chodzi o datę wskazującą na to, kiedy weksel został wystawiony, to może ona zostać wpisana na dwa sposoby1:

  1. przy pomocy cyfr lub
  2. słownie.

Najważniejsze, aby data wystawienia weksla nie była późniejsza niż data wskazująca na to, kiedy weksel powinien być płatny. Datę wystawienia weksla wpisuje się na jego pierwszej stronie. Nie jest natomiast ważne, w którym dokładnie miejscu zostanie ona umieszczona2.

Brak oznaczenia miejscowości, w której weksel został wydany, nie przesądza jeszcze o jego nieważności, o ile miejscowość oznaczona została obok nazwiska podmiotu, który wydał weksel. W takim przypadku to właśnie to miejsce należy uznać za miejsce wystawienia owego papieru wartościowego. Jeżeli jednak również tam nie widnieje żadna miejscowość, to weksel jest nieważny. Podobnie zresztą jak w przypadku, gdy podana miejscowość ma fikcyjny charakter3.

2. Podpis (podpisy)

Weksel musi być podpisany. Jest to kolejny wymóg wskazany w art. 1 i art. 101 p. w. Warto jednak zauważyć, że ustawodawca nie skonstruował definicji podpisu na potrzeby prawa wekslowego, co w praktyce powoduje, że wymóg złożenia podpisu przez wystawcę weksla powoduje kilka istotnych wątpliwości.

Ważne jest, aby podpis złożony został na przedniej stronie dokumentu. Jest to konieczne dlatego, że podpisujący składając podpis powinien potwierdzać nim całą treść weksla, a nie tylko jego część. W związku z tym tylko podpis złożony „na przodzie” wskazuje, że dotyczy on całego dokumentu. Dlatego też podpisanie weksla w innej jego części powoduje, że nie będzie on ważny. Nie jest przy tym ważne, czy mamy do czynienia z wekslem własnym czy też trasowanym4.

Nie budzi wątpliwości fakt, że wystawca zobowiązany jest podpisać weksel własnoręcznie. Wprawdzie i to nie zostało określone w prawie wekslowym wprost, jednak w tym wypadku można poprzez analogię zastosować art. 78 § 1 k. c.5, z którego wynika, że do zachowania pisemnej formy czynności prawnej należy złożyć własnoręczny podpis na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Do zawarcia umowy wystarcza wymiana dokumentów obejmujących treść oświadczeń woli, z których każdy jest podpisany przez jedną ze stron, lub dokumentów, z których każdy obejmuje treść oświadczenia woli jednej ze stron i jest przez nią podpisany”. W związku z powyższym przyjmuje się, że weksel nie będzie ważny w przypadku, gdy podpis zostanie złożony maszynowo czy wyłącznie za pomocą pieczątki. W związku z tym weksel różni się od papierów wartościowych na okaziciela, co do których kodeks cywilny dopuszcza, aby podpis złożony był w sposób mechaniczny. Wskazuje na to art. 92110§ 2 k. c., wedle którego „Podpis dłużnika może być odbity sposobem mechanicznym, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej”.

Druga kwestia dotyczy tego, co powinien zawierać podpis. W przypadku osoby fizycznej przyjmuje się, że wystarczy, aby podpisała się ona nazwiskiem. Jest to element obligatoryjny. Fakultatywnie natomiast można posłużyć się także imieniem, jednak musi ono zostać podane razem z nazwiskiem. Podpis złożony z samego imienia uniemożliwiłby identyfikację wystawcy dokumentu6.

Potrzebujesz zyskać pieniądze w krótkim czasie? Zdecyduj się na sprzedaż weksli własnych lub in blanco!

1 K. Frączkiewicz, op. cit., s. 30.
2 Ibidem.
3 Ibidem.
4 A. Szpunar, O podpisie wystawcy weksla, Rejent 1993, nr 2, s. 71.
5 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93.
6 A. Szpunar, O podpisie…, s. 71