Deklaracja wekslowa a weksel in blanco

26 grudzień, 2015|Weksle|

Jednym z częściej powtarzanych mitów z zakresu prawa wekslowego jest ten, o konieczności posiadania podpisanej deklaracji wekslowej lub porozumienia wekslowego jako integralny (i konieczny) element ważności weksla in blanco.

Nie sposób zgodzić się z powyższym twierdzeniem, a w szczególności z tym, że istnienie deklaracji wekslowej stanowi warunek ważności weksla. Naturalnie nie sposób przecenić jej ewentualnej wartości dowodowej jaką może przedstawiać w momencie chęci podważenia przez wystawcę weksla istnienia stosunku wekslowego. Warto jednak pamiętać, że wbrew obiegowej opinii deklaracji wekslowej być nie musi. Weksel bowiem ze swojej istoty jest zobowiązaniem abstrakcyjnym.

Czym w ogóle jest rzeczona deklaracja/porozumienie wekslowe? Jest to jednostronnie (deklaracja wekslowa) lub wielostronnie (porozumienie wekslowe) podpisany dokument, w którym określane są m. in. okoliczności jakie muszą zaistnieć, żeby remitent mógł uzupełnić weksel in blanco. Oczywiście zgodnie z zasadą swobody umów, dokument ten może określać bardzo szerokie spectrum okoliczności związanych z uzupełnieniem weksla, takie jak np. suma wekslowa, termin płatności weksla, konieczność wezwania wystawcy do wykupu weksla itp.

Jeśli jednak kiedykolwiek będą Państwo w posiadaniu weksla in blanco, a będą go chcieli puścić w obrót (np. dokonać sprzedaży weksla), np. w drodze indosu, konieczne jest ażeby wszelkie dokumenty związane z wekslem (np. porozumienie wekslowe) przekazać także indosatariuszowi (lub chociaż przedłożyć do wglądu). Czynność taka uchroni Państwa przed ewentualnym zarzutem wystawcy weksla, jakoby działali Państwo w złej wierze.

ZA DZWOŃ
+
Zadzwoń!